Image

ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและสงขลาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนงาน IMT-GT

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF ร่วมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและสงขลาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนงาน IMT-GT นำโดยสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการระดับชาติของแผนงานเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนงาน IMT-GT ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 (สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง), โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส,โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งใหม่ (ตากใบ-เปิงกาลันกุโบ), ข้อมูลด่านศุลกากรสุไหงโกลกและด่านศุลกากรตากใบและจังหวัดสงขลา เรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ Green City จากเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครสงขลา รวมถึงข้อมูลความเป็นมาของการพัฒนาโครงการและการขับเคลื่อนเมืองสีเขียว ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF นำโดย อ.นพ.วิธู พฤกษนันต์ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และ นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF วันที่ 3 มีนาคม 2566 ได้ลงพืนที่ติดตามโครงการแผนงาน IMT-GT ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ โครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา, โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย, โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ไทย-มาเลเซีย และร่วมสังเกตุการณ์การผ่านข้ามแดนของนักท่องเที่ยวสำหรับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการระดับชาติของแผนงานเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ CMGF ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้อมูลไปประมวลผลเป็นประเด็นสำคัญเพื่อเข้าที่ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 16 แผนงาน IMT-GT ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ที่มา : สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)

NESDB-NS

NESDB-NS

NESDB-NS

NESDB-NS

NESDB-NS

NESDB-NS